Sidste nyt
Forskergruppen
Temadage
Formidling
Forebyggelse
Forskning
Litteratur
Kalender
Nyttige links
 
 
 DU ER HER : Sidste nyt / Temadage 
Temadage

Forskergruppen Ældre & Selvmord har fungeret som samarbejdspartner og ressourcegruppe i forbindelse med flere arrangementer. Herfra er det muligt at hente slides og oplæg.
 
I 2011 havde Forskergruppen eksisteret i 10 år. Det blev fejret bl.a. med en netværksdag om Livsløb, identitet og selvmord i Aalborg den 24. november 2011
Som led i en særlig indsats til forebyggelse af ældres selvmord, inviterede Center for Selvmordsforebyggelse, Aalborg Psykiatriske Sygehus, til en netværksdag i samarbejde med Forskergruppen Ældre & Selvmord.

Dagen bød på oplæg, der på forskellig belyste livsløbets og identitetens betydning i relation til ældres selvmordshandlinger. Der blev også præsenteret et nyt redskab til opsporing af ældre, som mistrives, og som kan være selvmordstruede.
 
Velbesøgte Temadage om selvmordsforebyggelse i København, Odense og Aalborg
I slutningen af maj 2010 og begyndelsen af juni blev der afholdt tre temadage i henholdsvis København, Odense og Aalborg. Formålet var at inspirere til en styrkelse af forebyggelsen af ældres selvmord.
Vil du se de powerpoints der blev præsenteret på temadagene kan du indtil videre finde dem ved at klikke her. De vil senere blive at finde her på siden.
 
International konference om ældre og selvmord, Aalborg 2009
I samarbejde med Center for Selvmords-forebyggelse v/ Psykiatrien i Region Nordjylland og Center for Forskning og Forebyggelse af selvmordsadfærd har Forskergruppen Ældre & Selvmord afholdt den første internationale konference "The Elderly & Suicide - Research & Prevention" om ældres selvmord og forebyggelse.
Konferencen blev afholdt i Aalborg den 4-6 november 2009. Førende eksperter på området præsenterede deres seneste forskning og kom med ideer til hvordan man bedst kunne forebygge ældres selvmord. Indtil marts 2010 vil det være muligt at se eller gense oplæggene her på hjemmesiden. Klik her for at læse programmet for henholdsvis onsdag d. 4/11, torsdag 5/11 og fredag 6/11.
De fleste af konferencens indlæg er tilgængelige som pdf.filer. Klik på oplæggets titel og du vil kunne downloade det. Husk kildehenvisning, hvis du skal det bruge det i en eller anden sammenhæng. 
Vi takker oplægsholdere såvel som deltagere for en rigtig god konference.
 
 
Arrangementer i forbindelse med Mens Health Week 2006
 
Forskergruppen Ældre & Selvmord har blandt andet været med til at sætte fokus på gamle mænds psykiske helbred og selvmord i Mens Health Week 2006. Det skete med arrangementer i Århus, Odense og Ålborg. For at se programmet og hente udvalgte slides/oplæg, kan du klikke på de følgnede link.
Arrangementerne blev gennemførlt i samarbejde med Sundhedsstyrelsen, Selskabet for mænds Sundhed og lokale samarbejdspartnere i henholdsvis Odense, Ålborg og Århus. Klik her for at hente programmet for MHW 2006

Når far eller bedstefar tager sit liv - de efterladtes perspektiv på gamle mænds selvmord

v/ Inger Anneberg, Journalist og forfatter til bogen "Sorgen ved Selvmord", Høst & Søn, 2002

Med udgangspunkt i de efterladtes fortællinger, gør Inger Anneberg rede for de efterladtes særlige situation når gamle mænd i deres omgivelser tager deres liv. klik her for at hente slides.
Hvornår begår ældre mænd selvmord?
v/ Adjunkt Annette Erlangsen, Ph.d. Center for Registerforskning, Aarhus Universitet
 
Med Udgangspunkt i registerforskning gøre Annette Erlangsen rede for de særlige risikofaktorer der går forud for mænds selvmordshandlinger. Klik her for at hente slides.
Når gamle mænd mænd møder modgang. Om ressourcer, handlekraft og selvmord
v/ Jan-Henrik Winsløv, psykolog, projektforsker v/ Center for Gerontopsykologi, Gerontopsykiatrisk afd. & Århus Universitet
Oplægget gør rede for de karakteristika, der kendetegner mænds selvmordshandlinger, og kommer ind på ressourcer såvel som risikofaktorer, der er relevante ´når vi taler om gamle mænds selvmord. Klik her for at hente slides.  
Når ældre mænd mister sin partner / bliver enkemænd
v/ Maja O´Connor, psykolog og ph.d.-studerende ved Århus Universitet.
Oplægget kommer ind på forskellige må¨der at forstå sorg og sorgforløb på. Desuden blev der gjort rede for de forhold der gør sig gældende når mænd mister sin partner eller ægtefælle. Klik her for at hente slides
Ældre mænds depressive lidelser
v/ Per Torpdahl, specialist og supervisor i gerontopsykologi, Gerontopsykiatrisk afd. Psykiatrien I Århus Amt
Oplægget gør rede for årsager til ældre menneskers depressive lidelser og kommer ind på særlige karakteristika, der kan gøre sig gældende i forbindelse med gamle mænds depressioner. Behandlingsmuligehder blev også berørt i oplægget. Klik her for at hente slides
Skal der tages særlige hensyn til de gamle mænd?
v/ Birgitte Kryger, Ergoterapeut, demenskoordinator i Århus Kommune
Med et polemisk afsæt diskuterede Birgitte Kryger i hvilket omfang behandlings- og omsorgspersoner omkring den gamle mand bør vise særlige hensyn overfor mænd. Udover at indkredse centrale og almene forhold i pleje og omsorg, blev særlige problemstillinger berørt. Klik her for at hente oplæg
Mænd og deres biologiske og psykiske udvikling
v/ Svend Aage Madsen, Chefpsykolog, Rigshospitalet, formand for Selskab for Mænds Sundhed
I dette oplæg gør Svend Aage Madsen rede for aspekter omkring mænds psykobiologiske og psykiske udvikling. Et centralt omdrejningspunkt er kønsforskelle i socialisering og kommunikation, herunder hvorledes disse forskelle manifisterer sig i for eksempel mænds egenomsorg. Klik her for at hente oplæg 

Nationale konference om selvmordsforebyggelse, 2005

På den Nationale Konference om selvmordsforebyggelse den 1. november, 2005 var der bl.a. en workshop om ældres selvmord. Præsentationerne fra 3 af oplæggene kan hentes herfra.
Forebyggelse af ældre menneskers selvmordshandlinger - Indsatsområder og anbefalinger
v/ Elene Fleischer, Ph.d., konsulent, projektforsker ved Gerontopsykiatrisk afd. & Center for gerontopsykologi, Århus
Udover at give en række anbefalinger til forebyggelse af ældre menneskers selvmord, understreger oplægget en række karakteristika ved ældres selvmordshandlinger. Klik her for at hente oplægget.
Identifikation af den ældre depressive patient

v/ Karen Andersen-Ranberg, Ph.d., overlæge, geriatrisk afd., Odense

Oplægget gør rede for de vanskeligheder der er forbundet med at identificere depressive lidelser hos ældre mennesker. Udover det atypiske symptombillede, der kan præge ældres depressive lidelser, vil symptombilledet kunne forveksles med somatiske lidelser. Klik her for at hente oplægget

Forebyggelse af ældres selvmord - risikofaktorer og ressourceværn

v/ Jan-Henrik Winsløv, psykolog, projektforsker ved Gerontopsykiatrisk afd. & Center for gerontopsykologi, Århus

Med udgangspunkt i en forståelse af selvmord som forårsaget af flere samvirkende omstændigheder og forhold, peges der på forskellige niveauer og fokus i selvmordsforebyggelsen. Et led i forebyggelsen af ældres selvmord, er styrkelse af den ældres ressourceværn. Klik her for at hente oplægget.

Selvmordsforebyggelse i perspektiv, 2004
Konferencerapport fra ”National konference om selvmordsforebyggelse" i juni 2004. Rapporten indeholder mange henvisninger og er et godt sted at starte, hvis man står for at skulle planlægge selvmordsforebyggende indsatser. Minikonferencen ”Selvmord blandt ældre - at klæde organisationen på” er også beskrevet. Klik her for at hente rapporten.
 
 
 
©Forskergruppen Ældre & Selvmord & Jan-Henrik Winsløv
Webdesign, tekst, struktur m.m. Jan-Henrik Winsløv. Tak til Per Lindsø Larsen for uvurderlig assistance og tak til Clayton Kau for tilladelse til at bruge fotografiet af Vigelands skulptur.
 
 

SE UDSKRIFT   Site Map   Login